1 Ekim 2008 Çarşamba

trafik cezaları

9 Haziran 2008 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 26901

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46 – “A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi (Ek:10-B); prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalar, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere bir yıl süre ile verilen belgedir.

“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesinde birden fazla plaka verilemez. Ancak, firmalar birden fazla yetki belgesi için müracaat edebilirler.

Prototip veya yol testi için kullanılacaklara “T”, yukarıda belirtilen yerler arasında sürülecekler ile gösterisi yapılacaklara “G” harf grubu bulunan plakalar verilir.

“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi’ne istinaden düzenlenen “A” Geçici Trafik Belgesi (EK:10-C) ve bu belge ile kullanılan “G” plakanın geçerlilik süresi; aynı il sınırları içerisinde 24 saat, şehirlerarası yollarda aracın götürüleceği yerin uzaklığına göre en fazla 6 gündür. Bu plakalı araçların “A” Geçici Trafik Belgesinde belirtilen güzergâh dışında kullanılması ve bu araçlarla yük ve yolcu taşınması yasaktır.

“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi’ne istinaden düzenlenen “A” Geçici Trafik Belgesi ve bu belge ile kullanılan “T” plakalı araçlar, “A” Geçici Trafik Belgesinde belirtilen süre içerisinde ülke genelinde herhangi bir yer kısıtlamasına tabi olmaksızın kullanılabilirler.

“G” ve “T” plakalar için kullanılan “A” Geçici Trafik Belgesi, “A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi bulunan firmalarca iki suret olarak düzenlenir. Bir sureti üç yıl süre ile saklanır, bu belgeler yetkililerce her zaman denetlenebilir.

Bu belge ve plakalar, ilgili firmaca fotokopi edilerek onaylanmış “A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi ile birlikte geçerlidir.

“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesinin süresi sonunda yeniden talep edilmesi halinde, önceden verilmiş yetki belgesi ile plakaların iadesi zorunludur. Süresi biten yetki belgesi ile önceden tahsis edilmiş plakalar iade edilmedikçe yenisi verilmez.

“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesine istinaden verilecek “G” ve “T” plakalar 8000–9999 arasındaki rakamlardan oluşur, “G” plakalar karton kâğıttan da olabilir.

“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi müracaatı, ilgili firmanın ticari faaliyetini sürdürdüğü yerdeki tescil kuruluşuna yapılır.

Müracaat sırasında;

a) Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe,

b) Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası,

c) Harç makbuzu,

d) Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin şartı aranmaz),

e) İthal araçlar için Garanti Belgesi,

ibraz edilir.

Prototip veya yol testi amacıyla “T” plakası verilen araçlar yüklü olarak da test edilebilirler. Ancak, hiçbir şekilde taşıma sınırı üstünde yükleme yapamazlar. Gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmak şartıyla teknik açıdan müsaade edilen yükle yüklenebilir. Bu gibi araçlarda, sürücünün dışında gereği kadar ek sürücü ve uzman bulunabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 150 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 150 – Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları mecburidir.

Sürücü ve yolcular için, nicelik ve nitelikleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan 1 sayılı cetvelde ve Karayolları Trafik Kanununa göre çıkarılan diğer yönetmeliklerde gösterilen koruyucu tertibatlardan;

a) Üç tekerlekli yük motosikletleri hariç, motorlu bisiklet ve motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı,

b) M1 sınıfı otomobillerin, M1G ve N1G sınıfı arazi taşıtlarının, N1, N2, N3 sınıfı kamyonet, kamyon ve çekicilerin, M2 ve M3 sınıfı minibüs ve otobüslerin bütün koltuklarında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde yer alan “Emniyet Kemeri”nin bulundurulması ve kullanılması zorunludur. Yalnız araç dururken kullanılan koltuklar ile ayakta da yolcu taşıyan M2 ve M3 kategorisi Sınıf A ve Sınıf I otobüslerde, koltuklarda, emniyet kemeri bulundurulması zorunlu değildir.

Ancak;

1) Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri,

2) Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan M2 ve M3 sınıfı minibüs ve otobüsler (umum servis araçları hariç) ile dolmuş otomobillerindeki yolcular,

3) Geri gitme veya park yerlerinde 25 km/s. geçmeyen hızla seyreden sürücüler,

4) Yakın koruma, harekât, tatbikat ve devriye görevi yürüten veya olaylara müdahale eden askeri ve genel kolluk görevlilerinden sürücü ve yolcu konumunda bulunanlar,

5) Görev ya da ekip çalışması ile özel pozisyonlarda bulunduklarında acil servis görevlileri,

emniyet kemeri kullanmak zorunda değildir.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre 1995 yılı itibariyle ülkemizde imali yapılan veya yurt dışından ithaline izin verilen M1 sınıfı araçların arka koltuklarında emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması mecburidir. Bunların dışında kalan ve halen trafikte kullanılmakta olan diğer taşıt sahipleri isteğe bağlı olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan 1 sayılı cetvelde yer alan “Emniyet Kemeri”ni numunesine uygun olarak taktırabilirler. Kamyonet, kamyon ve çekicilerde ön koltukları için emniyet kemeri ile ilgili hükümler 1/8/1998 tarihinden sonra, diğer koltuklar için 1/1/2009 tarihinden sonra üretilen araçlarda uygulanır.

Emniyet kemeri, 1/8/1998 tarihinden sonra ve 13/2/2009 tarihine kadar üretilmiş M2 ve M3 sınıfı minibüs ve otobüslerin bütün koltuklarında zorunlu olmayıp, minibüslerde sürücüsü ile yanında oturan yolcuların; şehirlerarası otobüslerde arka koltuklar hariç olmak üzere, sürücüsü dahil en ön ve önünde boşluk olan arka koltuklarda, önünde boşluk olan kapı önü koltuklarında; iki katlı şehirlerarası otobüslerde merdiven önü, en ön ve önünde boşluk olan en arka koltuklarda, masa etrafında bulunan koltuklardan aracın gidiş yönüne doğru olanlarda oturan yolcular için bulundurulması ve kullanılması zorunludur.

M1, M1G, N1, N1G, N2 ve N3 sınıfı araçlarda 150 cm’den kısa ve 36 kg’ın altındaki çocukların taşınması sırasında çocukların ağırlığına uygun bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde yer alan çocuk bağlama sistemlerinin kullanılması zorunludur. Ancak, 135 cm’den uzun çocuklar çocuk bağlama sistemleri yerine ön koltukta oturmamak şartıyla diğer koltuklardaki emniyet kemerlerini kullanabilirler.

Çocuk bağlama sistemleri olmayan M1, M1G, N1, N1G, N2 ve N3 sınıfı araçlarda üç yaşın altındaki çocuklar taşınamazlar.

Çocukların taksilerde seyahatleri sırasında, çocuk bağlama sistemleri kullanmaları, yok ise arka koltukta oturmaları zorunludur.

Çocuklar, araçta hava yastığı devre dışı bırakılmadan, ön hava yastığı ile korunan bir yolcu koltuğunda yüzü geriye dönük çocuk bağlama sistemi kullanılarak taşınamazlar.

M2 ve M3 sınıfı araçlarda seyahat eden üç ve üzeri yaştaki çocukların, emniyet kemeri ya da çocuk bağlama sistemleri kullanması zorunludur.

M2 ve M3 sınıfında seyahat eden yolcular koltuklarına oturduklarında ve araç hareket ettiğinde, emniyet kemerlerini bağlamaları konusunda aşağıdaki yollardan herhangi biri ile uyarılmak zorundadır:

a) Sürücü tarafından,

b) Muavin veya grup lideri olarak tayin edilen görevli tarafından,

c) Görsel-işitsel vasıtalarla,

ç) Belirlenen ve her oturma pozisyonunda görülebilen işaret veya bu Yönetmeliğin ekindeki (Ek:41)’de gösterilen sembollerle.

Çocuk bağlama sistemleri kullanma zorunluluğu, bu ve ilgili yönetmelikler gereği emniyet kemeri veya isofix sistemi bulundurma zorunluluğu olmayan araçlarda aranmaz. Bu araçlarda çocukların arka koltuklarda taşınması zorunludur.

Sağlık sorunları nedeniyle emniyet kemeri takamayacak kişilerin resmi veya özel sağlık kuruluşlarından emniyet kemeri takamayacağına dair sağlık raporu almaları gerekir. Bu kişiler raporda belirtilen süre zarfında emniyet kemeri takmaktan muaf tutulur. Bu raporların görevlilerce istenildiğinde, ilgili tarafından gösterilmesi zorunludur.

Seferde görev alan sivil araçlara, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 167 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (2) numaralı alt bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Karayolları Trafik Kanununun kural ihlali saydığı fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için (Ek:35)’deki “Ceza Puanı Cetveli”nde belirlenen ceza puanları verilir.”

“a) Uygulama esasları;

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını aştığı Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezince tespit edilen sürücülerin, sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır. Bu süre sonunda kanunda öngörülen eğitimi gördüklerini belgeleyen sürücülerin sürücü belgeleri iade edilir.”

“1) Sürücülerin ihlal etmiş olduğu her trafik kuralı için, ihlalin özelliğine göre 5’ten 20’ye kadar ceza puanı verilir ve sicillerine kaydedilir.”

“Trafik kuralını ihlal eden sürücülerin almış oldukları ceza puanları, uygulamaya başlama tarihi esas olmak şartıyla ve son ihlal tarihinden başlamak üzere geriye doğru 1 yıl içindeki ceza puanları toplanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) Sayılı Cetvel’in “C) HUSUSİYETLERİNE GÖRE ARAÇLARDA BULUNDURULACAK TECHİZAT” bölümündeki “Çocuk Bağlama Sistemleri”ne ilişkin kısımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bölüme emniyet kemeri sembolü eklenmiştir.Taşıt
Teçhizat
Durum ve Nitelikleri

M1, M2, M3, M1G, N1, N2, N3 ve N1G sınıfı araçlar
Çocuk bağlama

sistemleri
TSE, ECE, R 44 (Güç Tahrikli Taşıtlarda Çocuk Oturakları İçin Bağlama Tertibatının Onayı İle İlgili Hükümleri) ile 77/541/AT Yönetmeliği veya TSE ECE R 16

(Motorlu Taşıtlar

I. Güç Tahrikli Taşıtlarda Emniyet Kemerlerinin, Bağlama Sistemlerinin, Çocuk Bağlama Sistemlerinin Ve İsofix Çocuk Bağlama Sistemlerinin,

II. Emniyet Kemerleri, Bağlama Sistemleri, Çocuk Bağlama Sistemleri Ve İsofix Çocuk Bağlama Sistemleri İle Donatılmış Taşıtların,

Onayı İle İlgili Hükümler)’e

uygun durumda olacaktır.

Buna göre ağırlıklara göre gruplandırma aşağıdaki gibidir:

a) Grup 0; kütlesi 10 kg’a kadar olan çocuklar için,

b) Grup 0+; kütlesi 13 kg’a kadar olan çocuklar için,

c) Grup I; kütlesi 9 kg ile 18 kg arası olan çocuklar için,

d) Grup II; kütlesi 15 kg ile 25 kg arası olan çocuklar için,

e) Grup III; kütlesi 22 kg ile 36 kg arası olan çocuklar için

M2 ve M3 sınıfı araçlar
Emniyet kemeri sembolü
Bu Yönetmeliğin ekindeki (Ek:41)’de yer alan sembol (mavi alt zemin üzerine beyaz şekil), emniyet kemeri ile donatılmış her türlü oturma pozisyonunda görülebilecek bir şekilde yer alacaktır.


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin 150 nci maddesinin beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onbirinci fıkraları yürürlüğe girinceye kadar, taşıtlarda sürücü yanındaki ön koltukta 10 yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi (EK:10-B) ve Sürücülere Uygulanacak Ceza Puanı Cetveli (EK:35) ekteki şekilde değiştirilmiş ve (EK: 40)’dan sonra gelmek üzere ekteki “Emniyet Kemeri Sembolü (Ek:41)” eklenmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin,

a) 2 nci maddesi ile değişiklik yapılan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 150 nci maddesinin beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onbirinci fıkraları; 4 üncü maddesi ile değiştirilen Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ekinde yer alan (1) Sayılı Cetvel’in “C) HUSUSİYETLERİNE GÖRE ARAÇLARDA BULUNDURULACAK TECHİZAT” bölümündeki “Çocuk bağlama sistemleri’ne ilişkin kısımları 1/6/2010 tarihinde;

b) 3 üncü maddesi ile değişiklik yapılan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 167 nci maddesi; 6 ncı maddesi ile değişiklik yapılan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ekinde yer alan Sürücülere Uygulanacak Ceza Puanı Cetveli (EK:35), 1/1/2009 tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanları yürütür.

EK 10-B

T.C.

…………………….VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI

Emniyet Müdürlüğü/Amirliği

“A” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ DÜZENLEME YETKİ BELGESİ

…………………………………………………………………………………………. Firmasına her türlü hukuki sorumluluk kendisine ait olmak üzere, aşağıda belirtilen tarihler arasında “A” Geçici Trafik Belgesi düzenleme yetkisi verilmiştir. …./…./20…

(İMZA-MÜHÜR)

………………Trafik Tescil Şube Müdürü

Büro Amiri

Başlangıç tarihi : …./…./20…

Bitiş tarihi : …./…./20…

Tahsis edilen plaka : ……………

EK 35

SÜRÜCÜLERE UYGULANACAK TRAFİK CEZA PUANLARI CETVELİ

KANUN

MADDESİ TRAFİK KURAL İHLALİNİN KONUSU CEZA PUANI (5-10-15-20)21 Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak 10


23 Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak 10


25 Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak araçları, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakaları almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakaları başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak 10


26/1 Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak 5


26/2 Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak 5


28 Resmi olmayan araçların tescil plakalarının devlet malı araçlarına ait plaka renginde olması 10


30/1-a Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak 20


30/1-b Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak 20


31/1-a Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak 10


31/1-b Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak 20


32 Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek 10


34 Araçların muayene süresini geçirmek 10


39/1-a Sürücü belgesi sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları sürmek 20


39/1- b B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin, araçlarına yüklü ağırlığı 750 kg’ın üstünde römork takarak kullanmak veya kullandırmak 10


44/a İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek 10


44/b Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek 5


46/2-a Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek 20


46/2-b Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek 20


46/2-c Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek 20


46/2-d Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmemek 20


46/2-e İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri 20


47/1-a Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak 20


47/1-b Kırmızı ışık kuralına uymamak 20


47/1-c Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak 20


47/1-d Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak 20


48/5 Alkollü içki alarak araç kullanmak 20


49/3 Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandırmak (Sürücüye, Araç Sahibine, İşleten veya Teşebbüse) 20


51/2-a Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak 10


51/2-b Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak 15


52/1-a Araçların hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak 15


52/1-b Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak 15
52/1-c Diğer bir aracı izlerken, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan güvenli bir mesafe bırakmamak 20

52/1-d Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklık bırakmamak 15


53/1-a Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek 20


53/1-b Sola dönüş kurallarına riayet etmemek 20


53/1-c Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek 20


53/1-d Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek 20


54/1-a Geçme kurallarına riayet etmemek 20


54/1-b Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek 20


55 Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması 15


56/1-a Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak 20


56/1-b İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araç sürücüsünün, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi 15


56/1-c Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip) 20


56/1-d Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak 10
56/1-e Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamak 20


57/1-a Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek 20


57/1-b Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda;

1. Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara,

2. Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara,

3. Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara,

4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara,

5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara,

6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara,

7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek 20


57/1-c Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi 20


57/1-d Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmek 20


57/1-e Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak, 20


57/1-f Aksine bir işareti olmadıkça, bütün kavşaklarda ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek 20


58 Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması 15


59 Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek, 20


60/a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak,10


60/b Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak, 10


60/c Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak, 10


60/d Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak, 10


60/e Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde duraklamak, 10


60/f Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak, 10


60/g Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak, 10


60/h Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak, 10


61/a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek, 15


61/b Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek, 10


61/c Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek, 10


61/d Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek, 10


61/e Taşıt yolu üzerinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek, 10

61/f Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek, 10


61/g Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek, 10


61/h Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek, 10


61/ı Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek, 10


61/j Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek, 10


61/k Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek, 15


61/l Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek, 10


61/m Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek, 10


61/n Taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek, 10


61/o Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek, 10


62 Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek, 15


63 Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak, 10


64/1-a-1 Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak, 20


64/1-a-2 Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması, 20


64/1-a-3 Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak, 10


64/1-b-1 Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması, 15


64/1-b-4 Öndeki aracı geçişlerde uyarı için uzağı gösteren ışıkların devamlı yakılması, 15


64/1-b-5 Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak, 20


64/1-b-6 Sadece park lambaları ile seyretmek, 15


65/1-a Taşıma sınırı üzerinde yolcu almak, 20


65/1-b Taşıma sınırı üstünde yük almak veya taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yükleme yapmak, 20


65/1-c Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak, 20


65/1-d Tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli izin ve tedbirleri almadan taşımak, 20


65/1-e Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak, 15


65/1-f Gabari dışı yük yüklemek ve yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek, 20


65/1-g Yükü karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek, 20


65/1-h Her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek, 20


65/1-ı Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklemek, 20


65/1-j Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araç çekmek, 20


66 Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi;

Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmemeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları;

Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları;

Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle bir kişiden fazlasının taşınması, 15


67 Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları,

Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmeleri veya geriye gitmeleri, izin verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücülerin, karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmaları,

Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemeleri, verilen işaretlerin manevra süresince devam etmemesi ve biter bitmez sona erdirilmemesi, 20


71 Geçiş üstünlüğüne haiz araçları kullanırken diğer geçiş üstünlüğüne haiz araçlarla karşılaşmalarında birbirlerine ilk geçiş hakkını vermemek ve zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak, 15


72 Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak, 10


73 Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak 10


74 Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken, araçlarını yavaşlatmamak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermemek 20


75 Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması

“DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması 15


76 Demiryolu geçitlerinde;

Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli işaretin vereceği “DUR” talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri,

Işıklı işaret veya bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmaları, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olduktan sonra geçmeleri 20


77/1-b Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları 15


77/1-c Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek 10


78/1-a Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak, 15


78/1-b Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması 15


81/1-a Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak 20


81/1-c Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi 10


81/1-d Kazayı yetkililere bildirmemek, kaza yerinden ayrılmak 20


81/1-e Kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek 15


81/3 Yaralanmalı veya ölümlü kazalarda zabıtadan izin alınmadan olay yerinden ayrılmak 20


82/1-a Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesi 20


82/1-b Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamak 20


91 Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak 10EK - 41

EMNİYET KEMERİ SEMBOLÜ

beyaz

mavi


Uzunluk: 6 (altı) cm.

Genişlik: 6 (altı) cm.

Özelliği: Mavi alt zemin üzerine beyaz şekil

2009 trafik cezaları, 2009 yılı trafik cezaları, karayolları trafik ceza puanları, sürücü belgesi ceza puanları, sürücü trafik ceza puanları, trafik ceza puan oranları, trafik ceza puanları, trafik cezaları, trafik kuralları, trafik kurallarını ihlal etmenin ceza puanları, yeni trafik ceza puanları, yeni trafik cezalarıYorum yaz